วันอาทิตย์ที่ 5 มกราคม 2563 นางสาวนุตประวีณ์ ญาณจันทร์ และนายตุลา จำนงค์ทรัพย์ ได้นำนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ จำนวน 5 คน เข้าร่วมโครงการ PIM Young Creative Program ครั้งที่ 211 ตอน “The Power of Innovation & Technology ปลุกพลัง สร้างวิศวกร สายพันธุ์ใหม่” ณ Convention Hall 1-3 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
รายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีดังนี้ นายจุฑาปกรณ์ ประกอบมี, นายนรบดินทร์ อยู่ดี, นายพีรมนต์ งามทิพานนท์, นายสุวิชา เล็กแจ่ม และนายอนุชา ส่งกลิ่น

ภาพ : ครูนุตประวีณ์์ ญาณจันทร์
ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th