วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม เวลา 08.15 น. สภานักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้จัดพิธีกล่าวคำปฏิญาณตน และส่งมอบงานสภานักเรียน นำโดยนายกิตติพงษ์ ศรีสังข์ ประธานคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประจำปีการศึกษา 2562 ส่งมอบงานให้กับ นายพีรมนต์ งามทิพานนท์ ประธานคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประจำปีการศึกษา 2563 และร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณตนว่าจะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต ณ โดมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์

ภาพ : เพจสภานักเรียน / เพจงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ข่าว : ครูภัทรินทร์ สว่างอารมณ์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th