วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562 เวลา 05.00 น. ตัวแทนคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์’63 เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา “ก้าวข้ามโกง” Ayutthaya Zero Tolerance 2019 คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต เพื่อแสดงพลังที่จะร่วมมือกันต่อต้านการทุจริต แสดงพลังที่จะเป็นจุดเริ่มต้นในการเปลี่ยนแปลงสังคม ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง ณ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพ : เพจสภานักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์
ข่าว : ครูภิญญาพัชญ์ แหวนนาค
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th