ภาพ : ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธายนุสรณ์
www.ays.ac.th