วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2562 กลุ่มงานคอมพิวเตอร์ ได้ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ รวมทั้งหมด 17 รายการ ดังนี้
1. การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ
2. การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ
3. การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ
4. การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ
5. การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ
6. การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1
7. การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 8. การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1
9. การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 10.การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง
11.การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง
12. การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
13. การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
14. การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
15. การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
16. การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
17. การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
อำนวยการฝึกซ้อม : ว่าที่ร้อยตรี ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์
คณะครูที่ฝึกซ้อม : ครูกลุ่มงานคอมพิวเตอร์

ภาพ : ครูกลุ่มงานคอมพิวเตอร์
ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th