วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม เวลา 9.00 น. โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ โดยการนำของ ว่าที่ร้อยตรี ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ จัดทำพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารเรียน 318ล./55-ก (นอกเขตแผ่นดินไหว) เพื่อความ เป็นสิริมงคลกับคณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ โดยมี นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี โดยอาคารเรียนดังกล่าวเป็นอาคารเรียน 3 ชั้นใต้ถุนโล่ง มีจำนวนห้องเรียนชั้นละ 6 ห้อง รวม 18 ห้องเรียน ใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น 19,889,000.00 (สิบเก้าล้านแปดแสนแปดหมื่นเก้าพันบาท) ณ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพ : ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ
ข่าว : ครูภิญญาพัชญ์ แหวนนาค / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th

ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ งานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนอยุธยานุสรณ์