วันที่ 26 มิถุนายน 2562 ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการเปิดงานมหกรรมการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด ประจำปี 2562 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมและได้รับรางวัลจาก นายพีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดังนี้
– รางวัลชนะเลิศชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด
– รางวัลชนะเลิศการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ชาย ได้แก่
นายณัฐวุฒิ เลี้ยงเจริญ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8
– รางวัลชนะเลิศการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL หญิง ได้แก่
นางสาวเบญพร แสงอุไร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
นางสาวสาริศา อักษรศิริ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5
โดยทั้ง 3 รายการจะได้เป็นตัวแทนระดับจังหวัดเข้าแข่งขันระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ณ จังหวัดชลบุรี จากการร่วมกิจกรรมดังกล่าวทำให้เกิดกระแสนิยมในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนทำให้สมาชิกกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก อย่างถูกต้องและเหมาะสม ห่างไกลจากยาเสพติดดังคำขวัญ “ลูก อ.ย.ส. เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด”

ภาพ : ชมรม TO BE NUMBER ONE
ข่าว : ครูภิญญาพัชญ์ แหวนนาค
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

www.ays.ac.th