วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 งานคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ร่วมกับสภานักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
อยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในพิธี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้แสดงถึงความเคารพนอบน้อมและระลึกถึงพระคุณของครู เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับลูกศิษย์ สร้างความสามัคคีในหมู่นักเรียน และให้นักเรียนมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย โดยพิธีจัดขึ้น ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์

ภาพ / ข่าว : ครูภิญญาพัชญ์ แหวนนาค
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

www.ays.ac.th

ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ พิธีไหว้ครูชุดที่ 1 และ  พิธีไหว้ครูชุดที่ 1