วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรี ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
อยุธยานุสรณ์ เข้ารับโล่เกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะ ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี
พุทธศักราช 2561 จาก นายนิสิต ชายภักตร์ ศึกษาธิการภาค 15 ในการประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การมัธยมศึกษาไทย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 (ครั้งที่ 48) ระหว่างวันที่ 7 – 10 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมบ้านตอง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดย สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.)

ภาพ : ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์
ข่าว : ครูภิญญาพัชญ์ แหวนนาค
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

www.ays.ac.th