วันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 เวลา 07.30 น. – 16.30 น. ว่าที่ร้อยตรี ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน ตามโครงการ พัฒนาเสริมสร้างประสบการณ์ตรงและพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องให้กับผู้เรียน ณ หอประชุม โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

ภาพ  : เพจดีดนิ้ว หิ้วกระเป๋า
ข่าว : ครูปรียานุช จำปาทอง / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์่
www.ays.ac.th