วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. ว่าที่ร้อยตรี ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เข้าร่วมการประชุมแก้ปัญหานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2561 ในเขตพื้นที่บริการยังไม่มีที่เรียน โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม สพฐ.1 อาคาร สพฐ.5 ชั้น 9 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

ภาพ : ว่าที่ร้อยตรี ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์ 
ข่าว : ครูภิญญาพัชญ์ แหวนนาค
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th