ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม ถึงวันที่ 26 เมษายน 2561 นางสาวเพชรลดา กุศลสร้าง
ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้เข้ารับการฝึกอบรมและสำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับ
นักศึกษาวิชาทหาร รุ่นที่ 45 จัดโดย หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

ภาพ : ครูเพชรลดา กุศลสร้าง 
ข่าว : ครูภิญญาพัชญ์ แหวนนาค
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th