วันที่ 27 เมษายน 2561 นางวริทธิ์ธร ภาคสุชล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์
รับมอบเกียรติบัตร จาก นายธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ประธานพิธีเปิดลานวัฒนธรรมราชมงคลสุวรรณภูมิ อยุธยา วาสุกรี ภายใต้โครงการ
ไหว้พระรับพร ชมละคร นอนอยุธยา จากการสนับสนุนชุดการแสดงจากนักเรียนโรงเรียนอยุธยา
นุสรณ์ ณ เวทีลานวัฒนธรรมราชมงคลสุวรรณภูมิ อยุธยา วาสุกรี

ภาพ : ครูภิญญาพัชญ์ แหวนนาค
ข่าว : ครูภิญญาพัชญ์ แหวนนาค
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th