วันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ว่าที่ร้อยตรี ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำตัวแทนคณะครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เข้าร่วมพิธีกราบขอพรผู้ใหญ่ สืบสานประเพณีไทย 2561 โดยมี นายอภิชาติ จีระวุฒิ ประธานอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี จัดโดย สมาคมผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ หอประชุมโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์

ภาพ : ครูภิญญาพัชญ์ แหวนนาค
ข่าว : ครูภิญญาพัชญ์ แหวนนาค
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th