วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ในการประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 ผลการแข่งขันโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับชาติ นักเรียนเข้าที่แข่งขันมีดังนี้
1. นายกล้าณรงค์  มีสมโฉม
2. นางสาวพัสฐพร  ศรีเจริญ
3. นางสาววรรนิสา  รุ้งกสัตรา
4. นางสาววิชชุตา  แสงฟ้า
5. นางสาวสุนิสา  พูลสวัสดิ์

ควบคุมและฝึกซ้อมโดย
1. นายนันทมิตร  สุภสิงห์
2. นางอุทัยรัตน์  ศรีอนันต์

ภาพ : ครูนันทมิตร  สุภสิงห์ / ครูอุทัยรัตน์  ศรีอนันต์
ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th