วันที่ 3 มกราคม 2561 ในกิจกรรมหน้าเสาธง ได้ทำการแสดงความยินดีและต้อนรับครูบรรจุใหม่ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้
1.นางสาวนันท์นภัสร อ่อนสุวรรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
2.นางสาวพัชรภรณ์ บุญสวัสดิ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
3.นางสาวขนิษฐา นนทะวงษ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
4.นางสาวสุุภาภรณ์ สนแก้ว กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ภาพ : ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ
ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th