วันที่ 22 สิงหาคม 2560 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ได้มาติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ให้กับโรงเรียนอยุธยานุสรณ์

ภาพจาก งานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนอยุธยานุสรณ์