วันที่ 19-20 สิงหาคม 2560 ชมรมครูเก่าโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำโดย รองฯ อดุลย์
ดีวงษา ประธานชมรมฯ ร่วมกับ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำโดย พ.ต.ท.ชำนาญ โตวงษ์ นายกสมาคมฯ , สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำโดย
ท่านประเสริฐ เคร่งเปี่ยม นายกสมาคมฯ , คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นำโดย
ท่าน ผอ.ประสิทธิ์ ดีทรง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกันจัดงาน
แสดงความยินดีกับ ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ที่ท่าด่าน
โฮมสเตย์ เขื่อนท่าด่านปราการชล จ.นครนายก ในโอกาสได้รับรางวัล “เสมา ปปส.โครงการ
สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข” จากกระทรวงศึกษาธิการ และรางวัล “ผู้นำโรงเรียน 4.0 ” จากสมาคมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย ร่วมกับสภา
ผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย พร้อมทั้งระดมทุนเพื่อจัดเป็นทุนการศึกษามอบให้แก่นักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์