วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประธานกรรมการ และผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมกันประเมินข้าราชการครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เพื่อเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ โดยผู้ขอรับการประเมินมีดังนี้
1. นางสาวกนกพร ประพฤติธรรม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
2. นายณัฐพงษ์ ดนตรี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์