วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 คณะครูกลุ่มบริหารวิชาการ เข้ากราบสักการะพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร โดยการนำของนางพิมพลักษณ์ บุญลือ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และนายสายันต์ ขันธนิยม หัวหน้าสายชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1