วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ว่าที่ร้อยตรี ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2560 หน่วยฝึกนักศึกษา
วิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 18 พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นการให้เกียรติและ
แสดงถึงการให้ความสำคัญส่งเสริมสนับสนุนกิจการของนักศึกษาวิชาทหาร ณ สำนักพุทธสมาคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา