ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 ขอให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5 และ 6 ทุกคน ใส่เสื้อสี ส่วนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ให้ใส่ชุดตามปกติ