วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการจัดการเรียนรู้แบบ Active Leaning เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.) สู่คุณภาพ
ไทยแลนด์ 4.0 โดยยึดหลัก “ศาสตร์พระราชา” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 28 – 29 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ รัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร วันนี้ได้รับเกียรติจากท่านการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน และท่านบุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให้เกียรติมาพบปะและให้แนวทางการดำเนินงานแก่ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้