0
  43
   
  ชื่อ-สกุล
    นางสาวมีนมัตสยา  ไหมพรม
  ตำแหน่ง
    ครูผู้ช่วย
  วิทยฐานะ
    ไม่มีวิทยฐานะ
  วิชาเอก
    ค.บ.สังคมศึกษา
  วุฒิการศึกษาสูงสุด
    ปริญญาตรี
  กลุ่มสาระการเรียนรู้
    สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  โรงเรียน/กลุ่มงาน
    อยุธยานุสรณ์
  สังกัด
    สพม.3
  e-mail
    –
  โทรศัพท์หน่วยงาน
    035-251028