0
  68
   

  ชื่อ-สกุล
    นายนเรศ    สุวรรณรูป
  ตำแหน่ง
    ครู
  วิทยฐานะ
    ชำนาญการ
  วิชาเอก
    ค.อ.ม. วิทยาศาสตร์
  วุฒิการศึกษาสูงสุด
    ปริญญาตรี
  กลุ่มสาระการเรียนรู้
    วิทยาศาสตร์
  โรงเรียน/กลุ่มงาน
    อยุธยานุสรณ์
  สังกัด
    สพม.3
  e-mail
   
  โทรศัพท์หน่วยงาน
    035-251028