0
  525
   
  ชื่อ-สกุล
    นางวริทธิ์ธร    ภาคสุชล
  ตำแหน่ง
    รองผู้อำนวยการโรงเรียน
  วิทยฐานะ
    ชำนาญการพิเศษ
  วิชาเอก
    ศษ.ม. บริหารการศึกษา
  วุฒิการศึกษาสูงสุด
    ปริญญาโท
  กลุ่มสาระการเรียนรู้
    ไม่มีกลุ่มสาระ
  โรงเรียน/กลุ่มงาน
    อยุธยานุสรณ์
  สังกัด
    สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา)
  e-mail
    warithron123@gmail.com
  โทรศัพท์หน่วยงาน
    035-251028