0
  611
   
  ชื่อ-สกุล
    ว่าที่ร้อยตรีกฤดิ์ทรัพย์    เชื้อพันธ์
  ตำแหน่ง
    ผู้อำนวยการโรงเรียน
  วิทยฐานะ
    ชำนาญการพิเศษ
  วิชาเอก
    ค.ด. บริหารการศึกษา
  วุฒิการศึกษาสูงสุด
    ปริญญาเอก
  กลุ่มสาระการเรียนรู้
    ไม่มีกลุ่มสาระ
  โรงเรียน/กลุ่มงาน
    อยุธยานุสรณ์
  สังกัด
    สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา)
  e-mail
   
  โทรศัพท์หน่วยงาน
    035-251028