0
  27
   

  ชื่อ-สกุล
    นางสาวกิติยา    โพธิ์เงิน
  ตำแหน่ง
    ครู
  วิทยฐานะ
    ไม่มีวิทยฐานะ
  วิชาเอก
    คบ วุฒิครูอื่น ๆ
  วุฒิการศึกษาสูงสุด
    ปริญญาโท
  กลุ่มสาระการเรียนรู้
    ภาษาต่างประเทศ
  โรงเรียน/กลุ่มงาน
    อยุธยานุสรณ์
  สังกัด
    สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา)
  e-mail
    kitiya_am18@hotmail.com
  โทรศัพท์หน่วยงาน
    035-251028