0
  29
   

  ชื่อ-สกุล
    นายณัฐพงษ์    ดนตรี
  ตำแหน่ง
    ครู
  วิทยฐานะ
    ไม่มีวิทยฐานะ
  วิชาเอก
    ค.บ. คณิตศาสตร์
  วุฒิการศึกษาสูงสุด
    ปริญญาตรี
  กลุ่มสาระการเรียนรู้
    คณิตศาสตร์
  โรงเรียน/กลุ่มงาน
    อยุธยานุสรณ์
  สังกัด
    สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา)
  e-mail
    ton_oao@hotmail.com
  โทรศัพท์หน่วยงาน
    035-251028