0
  29
   

  ชื่อ-สกุล
    นางสาวกนกพร    ประพฤติธรรม
  ตำแหน่ง
    ครู
  วิทยฐานะ
    ไม่มีวิทยฐานะ
  วิชาเอก
    วท.บ. วิทยาศาสตร์
  วุฒิการศึกษาสูงสุด
    ระดับ ป.บัณฑิต
  กลุ่มสาระการเรียนรู้
    วิทยาศาสตร์
  โรงเรียน/กลุ่มงาน
    อยุธยานุสรณ์
  สังกัด
    สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา)
  e-mail
    tor-tuy@hotmail.com
  โทรศัพท์หน่วยงาน
    035-251028