0
  33
   

  ชื่อ-สกุล
    นางธัญพร    เมฆสิน
  ตำแหน่ง
    ครู
  วิทยฐานะ
    ชำนาญการ
  วิชาเอก
    ค.บ. สังคมศึกษา
  วุฒิการศึกษาสูงสุด
    ปริญญาตรี
  กลุ่มสาระการเรียนรู้
    สังคมศึกษา
  โรงเรียน/กลุ่มงาน
    อยุธยานุสรณ์
  สังกัด
    สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา)
  e-mail
   
  โทรศัพท์หน่วยงาน
    035-251028