0
  24
   

  ชื่อ-สกุล
    นางชมภูนุช    บุญนาค
  ตำแหน่ง
    ครู
  วิทยฐานะ
    ชำนาญการ
  วิชาเอก
    ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
  วุฒิการศึกษาสูงสุด
    ปริญญาโท
  กลุ่มสาระการเรียนรู้
    ภาษาต่างประเทศ
  โรงเรียน/กลุ่มงาน
    อยุธยานุสรณ์
  สังกัด
    สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา)
  e-mail
    chompoonut2553@gmail.com
  โทรศัพท์หน่วยงาน
    035-251028