0
  36
   

  ชื่อ-สกุล
    นายกรวิชญ์    ทับทอง
  ตำแหน่ง
    ครู (อัตราจ้าง)
  วิทยฐานะ
    ไม่มีวิทยฐานะ
  วิชาเอก
    ค.บ. สังคมศึกษา
  วุฒิการศึกษาสูงสุด
    ปริญญาตรี
  กลุ่มสาระการเรียนรู้
    สังคมศึกษา
  โรงเรียน/กลุ่มงาน
    อยุธยานุสรณ์
  สังกัด
    สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา)
  e-mail
    Wit_aysclub@hotmail.com
  โทรศัพท์หน่วยงาน
    035-251028