0
  11
   

  ชื่อ-สกุล
    นางสุปาณี    จำปาเฟื่อง
  ตำแหน่ง
    ครู
  วิทยฐานะ
    ชำนาญการพิเศษ
  วิชาเอก
    ค.ม. หลักสูตรและการสอน
  วุฒิการศึกษาสูงสุด
    ปริญญาโท
  กลุ่มสาระการเรียนรู้
    สุขศึกษา พลศึกษา
  โรงเรียน/กลุ่มงาน
    อยุธยานุสรณ์
  สังกัด
    สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา)
  e-mail
    jumparfuang@hotmail.com
  โทรศัพท์หน่วยงาน
    035-251028