0
  39
   

  ชื่อ-สกุล
    นางรัตนา    เวรุนิตย์
  ตำแหน่ง
    ครู
  วิทยฐานะ
    ชำนาญการพิเศษ
  วิชาเอก
    ศษ.บ ภาษาไทย
  วุฒิการศึกษาสูงสุด
    ปริญญาตรี
  กลุ่มสาระการเรียนรู้
    ภาษาไทย
  โรงเรียน/กลุ่มงาน
    อยุธยานุสรณ์
  สังกัด
    สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา)
  e-mail
    ratana.we@gmail.com
  โทรศัพท์หน่วยงาน
    035-251028