0
  134
   

  ชื่อ-สกุล
    นางสาวชญาดา    สมันจิตร์
  ตำแหน่ง
    ครูผู้ช่วย
  วิทยฐานะ
    ไม่มีวิทยฐานะ
  วิชาเอก
    วท.บ. อื่นๆ
  วุฒิการศึกษาสูงสุด
    ปริญญาตรี
  กลุ่มสาระการเรียนรู้
    วิทยาศาสตร์
  โรงเรียน/กลุ่มงาน
    อยุธยานุสรณ์
  สังกัด
    สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา)
  e-mail
    Yada.krsc@gmail.com
  โทรศัพท์หน่วยงาน
    035-251028