0
  114
   

  ชื่อ-สกุล
    นายสุรชัย    บุญช่วย
  ตำแหน่ง
    ครูผู้ช่วย
  วิทยฐานะ
    ไม่มีวิทยฐานะ
  วิชาเอก
    ค.บ. การแนะแนว
  วุฒิการศึกษาสูงสุด
    ปริญญาตรี
  กลุ่มสาระการเรียนรู้
    ไม่มีกลุ่มสาระ
  โรงเรียน/กลุ่มงาน
    อยุธยานุสรณ์
  สังกัด
    สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา)
  e-mail
    Neng10_endles@hotmail.com
  โทรศัพท์หน่วยงาน
    035-251028