0
  30
   

  ชื่อ-สกุล
    นางสาวลัดดา    เต็มตุ่ม
  ตำแหน่ง
    ครู
  วิทยฐานะ
    ชำนาญการพิเศษ
  วิชาเอก
    ศษ.ม. คณิตศาสตร์
  วุฒิการศึกษาสูงสุด
    ปริญญาโท
  กลุ่มสาระการเรียนรู้
    คณิตศาสตร์
  โรงเรียน/กลุ่มงาน
    อยุธยานุสรณ์
  สังกัด
    สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา)
  e-mail
   
  โทรศัพท์หน่วยงาน
    035-251028