0
  36
   

  ชื่อ-สกุล
    นางเสาวนีย์    ชูวงศ์
  ตำแหน่ง
    ครู
  วิทยฐานะ
    ชำนาญการพิเศษ
  วิชาเอก
    ค.บ. คหกรรมศาสตร์
  วุฒิการศึกษาสูงสุด
    ปริญญาตรี
  กลุ่มสาระการเรียนรู้
    ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
  โรงเรียน/กลุ่มงาน
    อยุธยานุสรณ์
  สังกัด
    สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา)
  e-mail
    Saowa_12 @ hotmail.com
  โทรศัพท์หน่วยงาน
    035-251028