0
  32
   

  ชื่อ-สกุล
    นางสาวจิตราวรรณ    หามาลี
  ตำแหน่ง
    ครู
  วิทยฐานะ
    ชำนาญการ
  วิชาเอก
    ศษ.ม. วัดผล/ประเมินผลการศึกษา
  วุฒิการศึกษาสูงสุด
    ปริญญาโท
  กลุ่มสาระการเรียนรู้
    ภาษาต่างประเทศ
  โรงเรียน/กลุ่มงาน
    อยุธยานุสรณ์
  สังกัด
    สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา)
  e-mail
   
  โทรศัพท์หน่วยงาน
    035-251028