0
  22
   

  ชื่อ-สกุล
    นางชนม์นิภา    หิรัญรักษ์ตระกูล
  ตำแหน่ง
    ครูผู้ช่วย
  วิทยฐานะ
    ไม่มีวิทยฐานะ
  วิชาเอก
    คศ.ม. ภาษาอังกฤษ
  วุฒิการศึกษาสูงสุด
    ปริญญาโท
  กลุ่มสาระการเรียนรู้
    ภาษาต่างประเทศ
  โรงเรียน/กลุ่มงาน
    อยุธยานุสรณ์
  สังกัด
    สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา)
  e-mail
    kittypink65@gmail.com
  โทรศัพท์หน่วยงาน
    035-251028