0
  17
   

  ชื่อ-สกุล
    นางสาวพัชรินทร์    วงษ์ลอย
  ตำแหน่ง
    ครูผู้ช่วย
  วิทยฐานะ
    ไม่มีวิทยฐานะ
  วิชาเอก
    กศ.บ. วิทยาศาสตร์
  วุฒิการศึกษาสูงสุด
    ปริญญาตรี
  กลุ่มสาระการเรียนรู้
    วิทยาศาสตร์
  โรงเรียน/กลุ่มงาน
    อยุธยานุสรณ์
  สังกัด
    สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา)
  e-mail
    patcharinwongloi@gmail.com
  โทรศัพท์หน่วยงาน
    035-251028