หน้าแรก ITA อยุธยานุสรณ์

ITA อยุธยานุสรณ์

    ITA 2563

    O1 โครงสร้าง O2 ข้อมูลผู้บริหาร O3 อำนาจหน้าที่ O4 แผนยุทธศาสตร์ หรือ แผนพัฒนาสถานศึกษา O5 ข้อมูลการติดต่อ O6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ O8 Q&A O9 Social Network เพจงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ O10 แผนดำเนินงานประจำปี O11 รายงานการกำกับติดต่อการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ O17 E-Service O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี O25...

    Recent Posts