ไทย

  นายขันติ จาบกลาง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้รับคัดเลือกสื่อ/นวัตกรรมพัฒนาความสามารถในการอ่านเเละการเขียนที่ประสบผลสำเร็จ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับ “ยอดเยี่ยม”

  โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ขอแสดงความยินดีกับ นายขันติ จาบกลาง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้รับคัดเลือกสื่อ/นวัตกรรมพัฒนาความสามารถในการอ่านเเละการเขียนที่ประสบผลสำเร็จ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในช่วงสถานการณ์การเเพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-29) ระดับ "ยอดเยี่ยม" เพื่อส่งผลงานไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป

  ประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 3 นายต้นตระการ ทรัพย์ภักดี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

  วันพุธที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประธานกรรมการ รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยกรรมการ 2 ท่าน คือ นายเฉลิมชัย อิ่มมาก ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และนางชนิปภา วันอังคาร ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ร่วมกันประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 3 นายต้นตระการ ทรัพย์ภักดี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ณ ห้องสมุด โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูขันติ จาบกลาง / ครูพรรณนิภา...

  นางสาวณัฐวดี วันเพ็ญ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดสุนทรพจน์ หัวข้อ “สังคมไทยกับการเรียนรู้จากวิกฤตการณ์โควิด 19”

  วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร มอบถ้วยรางวัล เกียรติบัตร และกล่าวชื่นชมครู นักเรียนที่ได้รับรางวัลและสร้างชื่อเสียง ทางด้านภาษาไทย คือ นางสาวณัฐวดี วันเพ็ญ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดสุนทรพจน์ หัวข้อ “สังคมไทยกับการเรียนรู้จากวิกฤตการณ์โควิด 19” รับถ้วยรางวัลจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท และทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ มูลค่า 30% ตลอดหลักสูตร ภาพ :...

  “นางสาวณัฐวดี วันเพ็ญ” รับรางวัลชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน์

  ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณัฐวดี วันเพ็ญ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดสุนทรพจน์ หัวข้อ “สังคมไทยกับการเรียนรู้จากวิกฤตการณ์โควิด 19” รับถ้วยรางวัล จากผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท และทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ มูลค่า 30% ตลอดหลักสูตร จัดการประกวดโดย สาขารัฐประศาสนศาสตร์ เเละสาขาวิชาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ฝึกซ้อมโดยครูขันติ จาบกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาพ : มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ข่าว : ครูขันติ จาบกลาง...

  ประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4 นายวิทยา จันทร์ปิง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

  วันจันทร์ ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประธานกรรมการ นางสาววาสนา โง้วสกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมด้วยกรรมการ 2 ท่าน คือ นายประสิทธิ์ ดีทรง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และนางชณิปภา วันอังคาร ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ร่วมกันประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4 นายวิทยา จันทร์ปิง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ณ ห้องแนะแนว โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูเจริญพร...

  “ประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 นายต้นตระการ ทรัพย์ภักดี”

  วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564 สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประธานกรรมการ รองผู้อำนวยการทั้ง 4 ฝ่าย พร้อมด้วยกรรมการ 2 ท่าน คือ นายเฉลิมชัย อิ่มมาก ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และนางชนิปภา วันอังคาร ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ร่วมกันประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 นายต้นตระการ ทรัพย์ภักดี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูนุตประวีณ์ ญาณจันทร์...

  นายชยณัฐ ศรศิลป์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ภาคกลาง เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2564

  ขอแสดงความยินดีกับนายชยณัฐ ศรศิลป์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ภาคกลาง เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2564 ระดับมัธยมศึกษา ได้รับโล่ เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท จัดโดยสำนักศิลปะ และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ฝึกซ้อมโดย ครูต้นตระการ ทรัพย์ภักดี ภาพ : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ข่าว : ครูตันตระการ ทรัพย์ภักดี / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th

  นางสาวกนกรดา ประดับแก้ว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูก ภาคกลาง เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2564

  ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกนกรดา ประดับแก้ว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูก ภาคกลาง เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2564 ระดับมัธยมศึกษาได้รับโล่ เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท จัดโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ฝึกซ้อมโดย ครูต้นตระการ ทรัพย์ภักดี ภาพ : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ข่าว : ครูตันตระการ ทรัพย์ภักดี / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th

  ประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการนางสาวภัทรินทร์ สว่างอารมณ์

  วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน คือ นางชณิปภา วันอังคาร ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และนางอารี การสมธร ครูโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ร่วมกันประเมิน นางสาวภัทรินทร์ สว่างอารมณ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพื่อเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ ณ ห้องสมุด โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูเจริญพร ฉิมพลิกานนท์ ข่าว...

  “ยลศิลป์ ยินเสียง สำเนียงเสนาะ ครั้งที่ ๑ ” เนื่องในวันสุนทรภู่ ปี ๒๕๖๔ รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ

  วันศุกร์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้จัดการประกวดการอ่านทำนองเสนาะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ภายใต้ชื่อกิจกรรม “ยลศิลป์ ยินเสียง สำเนียงเสนาะ ครั้งที่ ๑ ” เนื่องในวันสุนทรภู่ ปี ๒๕๖๔ รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อรักษาระยะห่างตามมาตราการ “social distancing” ซึ่งการจัดประกวดในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เเละได้รับความสนใจจากนักเรียนทั่วประเทศ ภาพ : ครูขันติ จาบกลาง / ครูมนัสภรณ์ แก้วตา ข่าว : ครูขันติ จาบกลาง...

  Recent Posts