ไทย

  “คารวะมุทิตา กษิณานุสรณ์ ๒๕๖๖”

  วันพุธที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครู คณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้จัดงาน “คารวะมุทิตา กษิณานุสรณ์ ๒๕๖๖” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล / ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ ข่าว : รองฯ วาสนา ภาคาแพทย์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่ Drive

  ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA)

  วันอังคารที่ 19 กันยายน พ.ศ.2566 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ดำเนินการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีคณะกรรมการ คือ นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานกรรมการ และคณะกรรมการ ผู้มีความรู้ความสามารถในการเป็นคณะกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนดเป็นคณะกรรมการประเมิน จำนวน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้ 1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย บรรณารักษ์ และงานแนะแนว 2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 3. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ภาพ : ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์...

  รางวัลเยาวชนดีเด่น และครูดีเด่น

  วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน พ.ศ.2566 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เข้าร่วมรับรางวัลเยาวชนดีเด่นประจำปี 2566 จากสมาคมคนของแผ่นดินร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมและเชิดชูเกียรตินักเรียน ที่เป็นแบบอย่างที่ดีทำคุณประโยชน์แก่ส่วนรวม โดยมีรายนามดังนี้ 1. นางสาววรัชยา ญาณฤทธิ์ ม.6/5 2. นางสาวมัลลิกา วาสนจิตต์ ม.6/8 3. นางสาว ริณลดา หากะวี ม.5/3 4. นายวัชระ สุขขาเจริญ ม.6/6 5. นายสิริวัฒก์ จิตมโน ม.6/1 6. นายวุฒิพงษ์ กันแก้ว ม.5/2 7. นางสาวภัทรธิดา จิตต์กระจ่าง ม.4/8 8. นายพันธดล...

  ค่ายต้นกล้าภาษาไทย “ปลูกความคิด ลิขิตการเขียน เรียนรู้วรรณกรรม”

  วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมค่ายต้นกล้าภาษาไทย “ปลุกความคิด ลิขิตการเขียน เรียนรู้วรรณกรรม” (พัฒนาภาษาผ่านกระบวนการละคร) นักเรียนแผนการเรียน ไทย - สังคม เพื่อพัฒนาทักษะ เฉพาะทางภาษาไทย ส่งเสริมให้นักเรียนรู้กระบวนการทำงานเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างสร้างสร้าง เเละเรียนรู้ด้วย การลงมือปฏิบัติจริง โดยมีนายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรม การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ คณะละครมรดกใหม่ สำนักศิลปะการละครเพื่อการพัฒนา ได้ร่วมเป็นวิทยากร จึงทำให้ได้รับความสนใจ เเละความร่วมมือจากนักเรียนเป็นอย่างดี ทำให้การจัดกิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์ เเละเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ภาพ...

  พันโท ณภพดล สือสิน และคณะ มอบทุนสนับสนุนกิจกรรมวิวิธทัศนาสุนทรภู่ สู่วันภาษาไทยเเห่งชาติ และชมรม AYS Production

  วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2566 พันโท ณภพดล สือสิน ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ 27 รักษาพระองค์ กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ และคณะ ได้มามอบทุนสนับสนุนกิจกรรมวิวิธทัศนาสุนทรภู่สู่วันภาษาไทยเเห่งชาติ 2566 จำนวน 3,000 บาท และชมรม AYS Production จำนวน 1,000 บาท โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล ข่าว :...

  รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดเพลงแรป ในหัวข้อ “มนต์รักษ์ภาษาไทย” จากผลงาน “รักข้ามสมัย”

  วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ได้จัดงานพิธีมอบรางวัลเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติพุทธศักราช 2566 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานมอบรางวัลโดยชมรมภาพยนตร์สั้น โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดเพลงแรป ในหัวข้อ “มนต์รักษ์ภาษาไทย” จากผลงาน “รักข้ามสมัย” ได้รับโล่รางวัล และเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท โดยมีรายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลคือ 1. เด็กชายณัฐภัทร ศุภภาดล ชั้น ม.3/11 2.นายศิวกร...

  วิวิธทัศนาสุนทรภู่สู่วันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๕๖๖

  วันอังคารที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมวิวิธทัศนาสุนทรภู่ สู่วันภาษาไทยเเห่งชาติ ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้เเบบบูรณาการ ตลอดจนการส่งเสริม การใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง เเละเพื่อเป็นการเปิดโอกาส ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมของทางโรงเรียน โดยในปีการศึกษานี้ นักเรียนแผนการเรียนไทย – สังคม โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดกิจกรรม ซึ่งประกอบไปด้วย กิจกรรมการส่งเสริมทักษะทางภาษาไทย กิจกรรมละครเวที กิจกรรมการประกวด ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ดาวรุ่ง อ.ย.ส เเละกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย โดยมีนายโอวาท อดทน รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิด...

  “นายวุฒิพงษ์ กันเเก้ว” ชั้น ม.5/2 ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดพูดสุนทรพจน์

  ขอเเสดงความยินดีกับนายวุฒิพงษ์ กันเเก้ว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดพูดสุนทรพจน์ ในกิจกรรม “เยาวชนรักสถาบัน” ระดับจังหวัด จัดโดย กอ.รมน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ฝึกซ้อมโดย ครูขันติ จาบกลาง ภาพ : ครูขันติ จาบกลาง ข่าว : ครูขันติ จาบกลาง / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th

  ประกวดพูดสุนทรพจน์ โครงการ “เยาวชนรักสถาบัน” ระดับจังหวัด

  วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2566 กอ.รมน. พระนครศรีอยุธยา จัดประกวดพูดสุนทรพจน์ โครงการ “เยาวชนรักสถาบัน” ระดับจังหวัด ณ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียน เกิดความตระหนักรู้ ถึงความสำคัญความภูมิใจเกี่ยวกับสถาบันหลักของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ภาพ : ครูขันติ จาบกลาง / ครูต้นตระการ ทรัพย์ภักดี ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมที่ เพจงานงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  ประเมินครูผู้ช่วยครั้งที่ 2 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

  วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2566 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประธานกรรมการ รองผู้อำนวยการทั้ง 4 ฝ่าย พร้อมด้วยกรรมการ 2 ท่าน คือ นายประสิทธิ์ ดีทรง ผู้ทรงคุณวุฒิ และนางชณิปภา วันอังคาร ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ร่วมกันประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 จำนวน 2 คน ได้แก่ 1.นายวสุ ธะนะจันทร์ 2.นางสาวภูวเรศน์ น้อมถวาย ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ณ ห้องจันทรเกษม โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ...

  Recent Posts