หน้าแรก สมาคมศิษย์เก่า

สมาคมศิษย์เก่า

  พิธีมอบทุนการศึกษา โดยสมาคมศิษย์เก่าอยุธยานุสรณ์ ร่วมกับงานแนะแนว

  วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 9.00-10.30 น. สมาคมศิษย์เก่าอยุธยานุสรณ์ ร่วมกับงานแนะแนว โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ จัดพิธีมอบทุนการศึกษา แก่นักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ที่จบการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2561-2564 ต่อเนื่องจนจบปริญญาตรี จำนวน 12 ทุน นักเรียนเรียนดีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 18 ทุน และนักเรียนที่ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 7 ทุน รวมจำนวนทั้งหมด 37 ทุน เป็นเงิน 107,500 บาท โดยมีคณะกรรมการสมาคมฯ ร่วมเป็นผู้มอบทุนการศึกษาในครั้งนี้...

  ประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าอยุธยานุสรณ์ ครั้งที่ 3/2565

  วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 13.30 น. นายประเสริฐ เคร่งเปี่ยม นายกสมาคมศิษย์เก่าอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าอยุธยานุสรณ์ ครั้งที่ 3/2565 โดยมีจุดประสงค์เพื่อทราบรายงานความก้าวหน้าของโรงเรียน และปรึกษาหารือ ในเรื่องพิจารณาร่วมกัน ณ ห้องสมุดโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูนิจ สังข์กาศ ข่าว : ครูนิจ สังข์กาศ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์  www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์  

  คัดเลือกรับทุนการศึกษาจากสมาคมศิษย์เก่าอยุธยานุสรณ์ประจำปี 2565

  วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. สมาคมศิษย์เก่าอยุธยานุสรณ์ ร่วมกับงานแนะแนว โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ จัดให้มีการสัมภาษณ์นักเรียนระดับชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2564 เพื่อคัดเลือกรับทุนการศึกษา จากสมาคมศิษย์เก่าอยุธยานุสรณ์ ประจำปี 2565 ทุนละ 20,000 บาท ตลอดหลักสูตร โดยมีคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า อยุธยานุสรณ์และคณะผู้บริหาร จำนวน 13 ท่าน เป็นผู้คัดเลือก ณ ห้องวิโรจนานุสรณ์ โรงเรียนอยุธยานุสสรณ์ โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ได้รับทุนการศึกษา จำนวน...

  สมาชิกสมาคมศิษย์เก่าอยุธยานุสรณ์ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

  วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. สมาชิกสมาคมศิษย์เก่าอยุธยานุสรณ์ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล / ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ ข่าว : ครูมนัสภรณ์ แก้วตา / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์  www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  ประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า อยุธยานุสรณ์

  วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. นายประเสริฐ เคร่งเปี่ยม นายกสมาคมศิษย์เก่า อยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าอยุธยานุสรณ์ โดยมีจุดประสงค์เพื่อทราบรายงานความก้าวหน้าของโรงเรียน และปรึกษาหารือ ในเรื่องพิจารณา ร่วมกัน ณ ห้องสมุดโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ ข่าว : รองฯ วทันยา อ่ำพันธ์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์  www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  ประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าอยุธยานุสรณ์

  วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นายประเสริฐ เคร่งเปี่ยม นายกสมาคมศิษย์เก่า อยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าอยุธยานุสรณ์ โดยมีจุดประสงค์เพื่อทราบรายงานความก้าวหน้าของโรงเรียน และปรึกษาหารือในเรื่องพิจารณา ร่วมกัน ณ ห้องสมุดโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ ข่าว : รองฯ ภิญญาพัชญ์ แหวนนาค / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมที่ งานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  ทุน “สมาคมศิษย์เก่าอยุธยานุสรณ์”

  วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564 คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าอยุธยานุสรณ์ นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร ได้ร่วมมอบทุนการศึกษา ทุน “สมาคมศิษย์เก่าอยุธยานุสรณ์” แก่นักเรียนศิษย์เก่า ที่จบการศึกษาไปแล้วและศึกษาต่อระดับระดับอุดมศึกษา เป็นทุนต่อเนื่องจนจบการศึกษา จำนวน 10 ทุน ทุนละ 20,000 บาท และให้นักเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีผลการเรียนอยู่ในลำดับที่ 1-6 และศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นทุนต่อเนื่องจนจบการศึกษา จำนวน 18 ทุนทุนละ 5,000 บาท จัดโดยงานแนะแนว...

  ทุน ”สมาคมศิษย์เก่า อยุธยานุสรณ์”

  วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคุณครูนิศา ธัชประมุข เป็นผู้แทนมอบทุนการศึกษา ทุน ”สมาคมศิษย์เก่า อยุธยานุสรณ์” แก่นักเรียนเรียนดี ที่ผ่านการคัดเลือกจากคุณครูที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 7 ทุน จัดโดยงานแนะแนว ณ ห้องแนะแนว โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูนุตประวีณ์ ญาณจันทร์ ข่าว : ครูนุตประวีณ์ ญาณจันทร์ /...

  พิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ประจำปี 2564

  วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 พล.อ.อ.ชวลิต ขยันกิจ อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่าอยุธยานุสรณ์ และอดีตที่ปรึกษา กองทัพอากาศ เป็นประธานในงานพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ประจำปี 2564 พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาประจำปี 2564 ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ / ครูฉัตรชัย ข่าว : ครูภรณ์อนันศักดิ์ / ครูวรวรรณ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  พิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

  วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำคณะครู บุคลากรตัวแทนนักเรียน ชมรมครูเก่า และสมาคมศิษย์เก่าอยุธยานุสรณ์ เข้าร่วมพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ตำหนักพระนเรศวรมหาราช โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูภรณ์อนันศักดิ์ / ครูพิธิพัฒน์ / ครูฉัตรชัย ข่าว : รองฯภิญญาพัชญ์ / ครูวรวรรณ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  Recent Posts