หน้าแรก สภานักเรียน

สภานักเรียน

  กิจกรรมโสนบาน เพื่อแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

  วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 งานแนะแนวร่วมกับคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2567 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้จัดกิจกรรมโสนบาน เพื่อแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล / ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ / ASY Production ข่าว : ครูนุตประวีณ์ ญาณจันทร์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่ Drive , Ays pruduction...

  พิธีกล่าวคำปฏิญาณตนและส่งมอบงานสภานักเรียน

  วันศุกร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ.2567 เวลา 08.15 น. สภานักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้จัดพิธีกล่าวคำปฏิญาณตนและส่งมอบงานสภานักเรียน นำโดยนายยงยุทธ ปานพรหม ประธานคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประจำปีการศึกษา 2566 ส่งมอบงานให้กับนายกนิษฐ์ สัมมาโพธิ์ ประธานคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประจำปีการศึกษา 2567 โดยได้รับเกียรติจากนายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์กล่าวเปิดพิธี มอบเข็มสภา ป้ายประดับแขนและให้โอวาทแก่คณะกรรมการสภานักเรียนณ โดมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล / AYS Production / ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ ข่าว :...

  การเลือกตั้งประธานนักเรียน และคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

  วันศุกร์ที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖ งานส่งเสริมประชาธิปไตย ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน และคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ เพื่อส่งเสริมค่านิยมอันพึงประสค์ เรียนรู้กระบวนการการเลือกตั้ง เห็นถึงความสำคัญในการใช้สิทธิและรู้จักหน้าที่ ตามแนวทางประชาธิปไตย ณ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์โดยมี นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดการเลือกตั้ง และในโอกาสนี้ ภาพ/ข่าว : ครูฉัตรชัย สัตบุษ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่ เพจงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  โครงการผู้นำเยาวชนพลเมืองดี โดยสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า

  วันที่ 31 ตุลาคม ถึง 2 พฤศจิกายน 2566 คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เข้าร่วมการอบรม เชิงปฏิบัติการใน โครงการผู้นำเยาวชนพลเมืองดี โดยสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (แจ้งวัฒนะ) จำนวน 6 คน ได้แก่ นายยงยุทธ ปานพรหม นายปวริศร์ มีแสง น.ส.พัชราภา ศักดิ์ศรี น.ส.ณัฐพิมล ดวงสี น.ส.สุรศิริ พ่วงรอด น.ส.ชมพูนุช ปั้นช้าง และครูศักดิ์ดา ซุคคาน เป็นผู้แล ภาพ :...

  กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566

  วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2566 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนมีความพร้อม เกิดความภาคภูมิใจ และรักในสถาบันโรงเรียน จัดโดยงานกิจการนักเรียน ครูระดับสายชั้น ม.4 และคณะกรรมการสภานักเรียน จัดกิจกรรม ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : AYS Production ข่าว : ครูภัทราภา จำแนกวุฒิ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ Google dirve

  กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

  วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2566 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนมีความพร้อม เกิดความภาคภูมิใจ และรักในสถาบันโรงเรียน จัดโดยงานกิจการนักเรียน ครูระดับสายชั้น ม. 1 และคณะกรรมการสภานักเรียน จัดกิจกรรม ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : AYS Production ข่าว : ครูภัทราภา จำแนกวุฒิ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ Google dirve

  ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2565

  วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2565 จัดกิจกรรมโดยงานแนะแนวร่วมกับสภานักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : AYS Production / ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ / ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล ข่าว : นุตประวีณ์ ญาณจันทร์์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่  งานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

  กิจกรรมโสนบาน ปีการศึกษา 2565

  วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 งานแนะแนวร่วมกับคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้จัดกิจกรรมโสนบาน เพื่อแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โดมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : AYS Production / ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ / ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล ข่าว : ครูนุตประวีณ์ ญาณจันทร์์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่  งานประกันคุณภาพภายในชุดที่ 1, งานประกันคุณภาพภายในชุดที่ 2,...

  NUSORN CUP

  วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธาน ในพิธีมอบถ้วยรางวัลและเกียรติบัตรให้ทีมนักฟุตบอลที่ชนะการแข่งขัน NUSORN CUP โดยจัดการแข่งขันระหว่าง วันที่ 14-16 ธันวาคม 2565 มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 12 ทีม ทีมที่ชนะการแข่งขันมีดังนี้ - ทีมเสียไม่ได้ แชมป์ NUSORN CUP ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น - ทีม ZB x เวทีนี้ผมให้พี่โชว์ แชมป์ NUSORN CUP ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดการแข่งขันโดยสภานักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ :...

  โครงการอบรมพัฒนาผู้นำเยาวชนสร้างชาติ (NBI-Youth)

  วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้นางสาวจันทร์ประภา สัมมาคาม ตำแหน่งครู นำตัวแทนสภานักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ จำนวน 15 คน เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาผู้นำเยาวชนสร้างชาติ (NBI-Youth) ซึ่งเป็นการรวมตัวกัน ของโรงเรียนในเครือข่ายชมรมเยาวชนสร้างชาติ ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พระนครศรีอยุธยา ณ ห้องประชุมอร่ามเรืองรอง วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ภาพ : ครูจันทร์ประภา สัมมาคาม ข่าว : ครูจันทร์ประภา สัมมาคาม / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ...

  Recent Posts