หน้าแรก ศิลปะ

ศิลปะ

  นักเรียนชุมนุมดนตรีสตริงของโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วง Steal(den) เข้าร่วมแสดงในงานดนตรีในห้าง Music in the mall

  วันที่ 19-21 เมษายน 2567 นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้นางสาววรัญญา ประคองจิตร์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำนักเรียนชุมนุมดนตรีสตริงของโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วง Steal(den) เข้าร่วมแสดงในงานดนตรีในห้าง Music in the mall ณ ลานอีเว้นพาร์ค ด้านหลังศูนย์การค้า Ayutthaya city park ภาพ : ครูวรัญญา ประคองจิตร์ ข่าว : ครูวรัญญา ประคองจิตร์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th  

  แสดงดนตรีในงาน สงกรานต์กรุงเก่า สุข สนุก ศักดิ์สิทธิ์ ประจำปี 2567

  วันจันทร์ที่ 15 เมษายน พ.ศ.2567 นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้ นางสาววรัญญา ประคองจิตร์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำนักเรียนชุมนุมดนตรีสตริง ของโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วง Steal(den) เข้าร่วมแสดงดนตรีในงาน สงกรานต์กรุงเก่า สุข สนุก ศักดิ์สิทธิ์ ประจำปี 2567 ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลพระนครศรีอยุธยา ภาพ : ครูวรัญญา ประคองจิตร์ ข่าว : ครูวรัญญา ประคองจิตร์ /ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th

  อบรมความรู้ทางดนตรีไทย สำหรับบุคคลทั่วไป

  ในวันพฤหัสที่ 4 เมษายน 2567 มีการจัดโครงการ อบรมความรู้ทางดนตรีไทย สำหรับบุคคลทั่วไป เรื่องการดีดจะเข้ เสน่ห์เสียงเม็ดพราย สายครูระตรี วิเศษสุรการ ณ ห้องสุวรรณภิงคาร คณะมนุษศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก โดยมีวิทยากร ในการอบรมได้แก่ 1) ครูชิดพงษ์ ส่งเสริมวรกุล และ 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชากร ศรีสาคร โดยในการนี้ ว่าที่ร้อยตรีบุญธนา จำพรต ตำแหน่งครู คศ.1 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้ถูกรับเชิญให้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย เพื่อเป็นการอนุรักษ์ และพัฒนาองค์ความรู้ทางดนตรีไทย...

  ร่วมแสดงในงานสมโภชพระพุทธไตรรัตนนายก ครบ 700 ปี

  วันพุธที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2567 ชุมนุมนาฏศิลป์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ร่วมแสดงในงานสมโภชพระพุทธไตรรัตนนายก ครบ 700 ปี ใต้ร่มพระบารมีพระมหากษัตราธิราชเจ้าระหว่างวันที่ 1 - 7 เมษายน พ.ศ. 2567 ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ฝึกซ้อมโดยนางสาวณัฐชา ชิงชัยและนางสาวรัตน์ฐาน์อร บุญอินทร์ อำนวยการฝึกซ้อมโดยนายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูรัตน์ฐาน์อร บุญอินทร์ ข่าว : ครูขันติ จาบกลาง งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ...

  แสดงทักษะความสามารถในการบรรเลงดนตรีไทย

  ในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 ศูนย์การเรียนรู้ดนตรีไทย – นาฏศิลป์หน่วยราชการในพระองค์ ได้มีการจัดงานแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา และ ให้เยาวชนซึ่งเป็นสมาชิกของศูนย์การเรียนรู้ได้มีกิจกรรมการแสดงความสามารถ และเพื่อเป็นการอนุรักษ์ และสืบสานการบรรเลงดนตรีไทยอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่ายิ่ง ณ อาคาร ๖๐๑ สนามเสือป่า สำนักพระราชวัง ทั้งนี้ผู้รับผิดชอบโครงการ พิจารณาแล้วเห็นว่าว่าที่ร้อยตรี บุญธนา จำพรต ตำแหน่ง ครู โรงเรียนอยุธญานุสรณ์ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเป็นอย่างยิ่ง ในการบรรเลงดนตรีไทย จึงเรียนเชิญให้ไปแสดงทักษะความสามารถในการบรรเลงดนตรีไทยทั้งการบรรเลงรวมวง และการเดี่ยวซอสามสายในบทเพลงกราวใน เพื่อเป็นครูต้นแบบให้กับเยาวชนในการสืบสาน และอนุรักษ์ดนตรีไทยอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของไทยสืบไป โดยในการบรรเลงครั้งนี้มีนักเรียนในชมรมดนตรีไทย โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เข้าร่วมการบรรเลง จำนวน...

  Music in the mall

  วันที่ 22-24 มีนาคม 2567 นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้นางสาววรัญญา ประคองจิตร์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำนักเรียนชุมนุมดนตรีสตริงของโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วง Steal(den) เข้าร่วมแสดงในงานดนตรีในห้าง Music in the mall ณ ศูนย์การค้า Ayutthaya city park ภาพ : ครูวรัญญา ประคองจิตร์ ข่าว : ครูวรัญญา ประคองจิตร์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th

  ประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 3 นางสาวรัตน์ฐาน์อร บุญอินทร์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)

  วันพุธที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2567 นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประธานกรรมการ นางวาสนา ภาคาแพทย์ รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน พร้อมด้วยกรรมการ 2 ท่าน คือ นายประสิทธิ์ ดีทรง ผู้ทรงคุณวุฒิ และ นางสาวณัฐชา ชิงชัย ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ร่วมกันประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 3 นางสาวรัตน์ฐาน์อร บุญอินทร์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์) ณ ห้องเยือนโสน โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูพัทธนันท์ สร้อยทรัพย์ / ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล ข่าว...

  “ด๊ะดาดศาสตร์ศิลป์ แผ่นดินสยาม”

  ระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2567 สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่ 22 "ด๊ะดาดศาสตร์ศิลป์ แผ่นดินสยาม" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ การแสดงในแต่ละสถาบันการศึกษา และเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนได้ตระหนักถึงศิลปะการแสดงและภูมิปัญญาท้องถิ่น อันเป็นเอกลักษณ์ที่สืบทอดต่อกันมาข้านาน ในการนี้ชุมนุมนาฏศิลป์โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้เข้าร่วมการแสดงชุดอัครศิลป์วิวัฒนา อารยะอยุธยามรดกโลกนักแสดงที่เข้าร่วมคือ นางสาวณัฐชา ชิงชัย นางสาวรัตน์ฐาน์อร บุญอินทร์ และเด็กหญิงกัญธิกา ผลดี ภาพ : ครูณัฐชา ชิงชัย ข่าว : ครูณัฐชา ชิงชัย / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ...

  “จีนไทยพี่น้องสองไมตรี” The Great Happy Chinese New Year 2024

  วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 ชุมนุมนาฏศิลป์โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ร่วมกับชมรมนาฏยลีลาโดยอาจารย์ ดร.ฤตพชรพร ทองถนอม นำนักเรียนร่วมแสดงชุด จีนไทยพี่น้องสองไมตรีในงานแสดงต้อนรับเทศกาลตรุษจีน The Great Happy Chinese New Year 2024 ช้อปมั่งมี โชคดีปีมังกร กับ Robinson Department Store Ayutthaya ณ โรบินสัน ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซาอยุธยา ฝึกซ้อมโดยนางสาวณัฐชา ชิงชัย และนางสาวรัตน์ฐาน์อร บุญอินทร์ อำนวยการฝึกซ้อมโดยนายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูณัฐชา ชิงชัย ข่าว :...

  พิธีไหว้ครูครอบครูนาฏศิลป์ไทยประจำปี 2567

  วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 ชุมนุมนาฏศิลป์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำนักเรียนเข้าร่วมพิธีไหว้ครูครอบครูนาฏศิลป์ไทยประจำปี 2567 ณ สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ประกอบพิธีโดย ครูไพฑูรย์ เข้มแข็ง ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย-โขน ละคร) ประจำปี 2564 ภาพ : ครูณัฐชา ชิงชัย ข่าว : ครูณัฐชา ชิงชัย / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th

  Recent Posts