หน้าแรก ศิลปะ

ศิลปะ

  “คารวะมุทิตา กษิณานุสรณ์ ๒๕๖๖”

  วันพุธที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครู คณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้จัดงาน “คารวะมุทิตา กษิณานุสรณ์ ๒๕๖๖” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล / ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ ข่าว : รองฯ วาสนา ภาคาแพทย์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่ Drive

  พิธีประดับเครื่องหมายราชการให้แก่ข้าราชการครูที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้มี วิทยฐานะชำนาญการ

  วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2566 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายราชการให้แก่ข้าราชการครูที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้มี วิทยฐานะชำนาญการ จำนวน 14 ท่าน ดังนี้ 1. นางน้ำทิพย์ เพชรน้ำดี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2. นางสาวกีรติ แจ้งชะไว ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3. นางชญาดา หมอนสอาด ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4. นางสาวพัสร์ศิริณ เกิดพิทักษ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 5. นางสาวภัทราภา จำแนกวุฒิ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 6. นายนพพศูรย์ ศรีวรมัยธนากุล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 7. นางสาวพัชรินทรา...

  ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA)

  วันพุธที่ 20 กันยายน พ.ศ.2566 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ดำเนินการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีคณะกรรมการ คือ นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานกรรมการ และ คณะกรรมการ ผู้มีความรู้ความสามารถในการเป็นคณะกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนดเป็นคณะกรรมการประเมิน จำนวน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้ 1. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 4. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ภาพ : ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ข่าว : ครูอัญชนา...

  “กษิณาลัยกตเวที เกียรติศักดิ์ศรีอยุธยานุสรณ์”

  โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้จัดให้มีพิธีแสดงมุทิตาจิต แด่ ผอ.ประจวบ เงินเหรียญ คุณครูราตรี ยินยอม คุณครูเทอดศักดิ์ ยังพึ่ง และคุณครูชญานิศิ สุธรรมมา ผู้เกษียณอายุ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ "กษิณาลัยกตเวที เกียรติศักดิ์ศรีอยุธยานุสรณ์" ณ บริเวณโดมหน้าเสารง โดยให้นักเรียนได้แสดงมุทิตาจิต และได้แสดงออกถึงความกตเวทีเป็นการปลูกฝังค่านิยมอันพึงประส่งค์ ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ภาพ :ข่าว : เพจประชาสัมพันธ์โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ /ครูฉัตรชัย สัตบุษ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่  Drive งานประชาสัมพันธ์ , เพจงานประกัน 1 , เพจงานประกัน 2 ,...

  เข้าร่วมอบรม “จิตรกรรมล้ำสมัยศิลปะไทยสู่สากล”

  วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566 ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้กับครูและนักเรียนที่สนใจในการพัฒนาศักยภาพด้านงานศิลป์ตามศักยภาพของ แต่ละบุคคล ภายใต้หัวข้อ “จิตรกรรมล้ำสมัยศิลปะไทยสู่สากล” โดยมี คุณครูสิรภพ ทองอร่าม และคุณครูอุดม พิบูลย์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในการนี้ นางสาวภัทราภา จำแนกวุฒิ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำนักเรียนเข้าร่วมการอบรม ณ หอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ภาพ : ครูภัทราภา จำแนกวุฒิ ข่าว : ครูภัทราภา...

  รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันออกแบบเว็บไซต์ และรางวัลชมเชย การประกวดภาพวาดจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

  วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่เข้าแข่งขันในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจําปี 2566 จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ผลการแข่งขัน มีดังนี้ รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันออกแบบเว็บไซต์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ ได้รับโล่เกียรติยศ เกียรติบัตรและเงินรางวัล 1,500 บาท นักเรียนที่เข้าแข่งขันคือ นางสาวสิริกาญจน์ ธนกิจดำรง และนางสาวชนิกานต์ ศรีทา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 ครูผู้ควบคุมโดย นางสาววรวรรรณ พุทธิพัฒน์ และนางสาวมนัสภรณ์ แก้วตา รางวัลชมเชย การประกวดภาพวาดจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับเกียรติบัตร...

  ประชุมวางแผน และเตรียมการในการจัดงานที่เกี่ยวเนื่องกับการ เผยแพร่ผลงาน และความรู้ทางวิชาการดนตรีไทย

  วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2566 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม นำโดยนายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม แห่งประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิดุริยประณีต มูลนิธิหลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) คณะศิษย์ครูประเวท กุมุท (ศิลปินแห่งชาติ) คณาจารย์ในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ร่วมกันวางแผน และ เตรียมการในการจัดงานที่เกี่ยวเนื่องกับการ เผยแพร่ผลงาน และความรู้ทางวิชาการดนตรีไทย ซึ่งได้แก่ 1.การจัดกิจกรรมการประกวดดนตรีไทย 2.การจัดกิจกรรม การประชุมเชิงวิชาการ 3.การจัดกิจกรรมการแสดงคอนเสิร์ต “ศรีศตวรรษ ครูประเวท กุมุท” โดยเรียนเชิญ ว่าที่ร้อยตรีบุญธนา...

  AYS Music Festival 2566

  วันพุธที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2566 คณะกรรมการสภานักเรียนได้จัดกิจกรรม AYS Music Festival เพื่อส่งเสริมศักยภาพทางดนตรีให้กับนักเรียนได้แสดงออก อย่างสร้างสรรค์ ณ บริเวณโดมหน้าเสาธง โดยมีคณะผู้บริหาร นำโดยนายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี ภายใน งานจัดกิจกรรมการประกวดวงดนตรีโฟล์คซองจำนวน 8 วง และคอนเสิร์ตพิเศษ จากศิษย์เก่าและครู บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล ข่าว : ครูวรัญญา ประคองจิตร์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์...

  ประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 นางสาวรัตน์ฐาน์อร บุญอินทร์

  วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2566 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประธานกรรมการ นางวาสนา ภาคาแพทย์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมด้วยกรรมการ 2 ท่าน คือ นายประสิทธิ์ ดีทรง ผู้ทรงคุณวุฒิ และ นางราตรี ยินยอม ครู โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ร่วมกันประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 นางสาวรัตน์ฐาน์อร บุญอินทร์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์) ณ ห้องประชุมเล็ก โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ :...

  Recent Posts