หน้าแรก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้รูปแบบ Metaverse โลกเสมือนจริงสู่ห้องเรียนเสมือนจริง

  วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มอบหมาย ให้บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ดำเนินโครงการจัดอบรม “การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้รูปแบบ Metaverse โลกเสมือนจริงสู่ห้องเรียนเสมือนจริง” รอบที่ 1 ในรูปแบบออนไลน์ให้กับตัวแทนครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ จำนวน 40 ท่าน ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 234 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูมนัสภรณ์ แก้วตา ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่  งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  รางวัลแข่งขันผลิตสื่อสร้างสรรค์ และประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง

  วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งานคอมพิวเตอร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้นำนักเรียนเข้าแข่งขันในงาน Open House บริหารฯ อวดดี จัดโดย คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ผลการแข่งขัน มีดังนี้ การแข่งขันผลิตสื่อสร้างสรรค์ -นางสาวฐิติยา ชาญไชย ได้รับรางวัลชนะเลิศ รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท ฝึกซ้อมโดย ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ การแข่งขันประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง - นางสาวกนกรดา ประดับแก้ว ได้รับรางวัลชมเชย รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 500 บาท - นายชาคริต...

  การออกแบบภาพกราฟิกคอมพิวเตอร์ งานครุวิชาการ ครั้งที่ 10

  วันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ.2566 งานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้นำนักเรียนเข้าแข่งขัน การออกแบบภาพกราฟิกคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษา งานครุวิชาการ ครั้งที่ 10 การแข่งขันทางวิชาการ ประจำปี พ.ศ.2566 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ผลการแข่งขันคือ รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเหรียญทอง พร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัล 1. นางสาวสิริกาญจน์ ธนกิจดำรง ม.5/6 2. นางสาวฐิติยา ชาญไชย ม.6/2 รางวัลชมเชยได้รับเกียรติบัตร 1. นางสาวกนกกาญจน์ จริงสันเทียะ ม.5/2 2. นางสาวณฑิชา ยืนยง ม.5/3 ฝึกซ้อมโดย ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์...

  “IOT สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย”

  วันที่ 19 และ 23 ธันวาคม 2565 และวันที่ 9 และ 11 มกราคม 2566 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีิอยุธยา ได้เข้ามาจัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ “IOT สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย” เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับ ความรู้ความเข้าใจในหลักการทำงานพื้นฐานของอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ ใช้ให้เกิดประโยชน์ นักเรียนที่เข้ารับการอบรมคือระดับชั้น ม.6/2 ม.6/3 และ ม.6/6 อบรม ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 221 ภาพ :...

  ความร่วมมือ ทางวิชาการเพื่อการส่งเสริมศักยภาพทางวิทยาศาสตร์

  ในวันที่ 11 - 13 มกราคม พ.ศ.2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมความร่วมมือ ทางวิชาการเพื่อการส่งเสริมศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ มีคณะครูนำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้มีการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ และเกิดการพัฒนาเครือข่ายคุณภาพการศึกษา โดยมีคณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ให้ความอนุเคราะห์เป็นวิทยากร และใช้สถานที่ในการดำเนินกิจกรรม ภาพ : ครูตุลา จำนงค์ทรัพย์ ข่าว : ครูตุลา จำนงค์ทรัพย์์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์...

  แนวทางอนุรักษ์โบราณสถานด้วยความรู้ทางจุลชีววิทยาสู่โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

  วันอังคารที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2565 คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดกิจกรรมบริการวิชาการ เรื่อง แนวทางอนุรักษ์ โบราณสถานด้วยความรู้ทางจุลชีววิทยา สู่โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการ การเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องจันทรเกษม โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูตุลา จำนงค์ทรัพย์ ข่าว : ครูตุลา...

  พิธีประดับเครื่องหมายราชการให้แก่ข้าราชการครูที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ

  วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายราชการให้แก่ข้าราชการครูที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ 1. นางสาวอัญชนา ภักดีวงษ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2. นายปิยนันท์ แสงกนึก ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล ข่าว : ครูเจริญพร ฉิมพลิกานนท์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th

  ประเมินครูผู้ช่วยครั้งที่ 1 “นางสาววราพร สรรเสริญ” ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประธานกรรมการ รองผู้อำนวยการทั้ง 4 ฝ่าย พร้อมด้วยกรรมการ 2 ท่าน คือ นางบังอร กุศลสร้าง ผู้ทรงคุณวุฒิ และ นายตุลา จำนงค์ทรัพย์ ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ร่วมกันประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 นางสาววราพร สรรเสริญ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องจันทรเกษม โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูพัทธนันท์ สร้อยทรัพย์...

  พิธีมอบโล่รางวัล และเกียรติบัตร การประกวดสื่อนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้

  วันอังคารที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 16.00 น.นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัล และเกียรติบัตร การประกวดสื่อนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ ในโครงการ การสร้างสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา จัดโดยงานพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยี กลุ่มบริหารงานวิชาการ ครูที่ได้รับรางวัลมี 2 ท่าน ดังนี้ 1. นางสาวกีรติ แจ้งชะไว ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลชนะเลิศ "การประกวดสื่อนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้" 2. นางสาวกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลชนะเลิศ "การประกวดคลิปวิดีโอการสอนแบบออนไลน์” ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล /...

  พิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และการศึกษาพิเศษ

  วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 8.10 น. นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พระนครศรีอยุธยากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จำนวน 10 รายการ วิทยาศาสตร์ฯ จำนวน 9 รายการ คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน 3 รายการ และการศึกษาพิเศษ จำนวน 1 รายการ ได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน ระดับภาคฯ...

  Recent Posts