หน้าแรก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่านกระบวนการ PLC ติดตามประเมินผลโครงการ โดยการสังเกตการณ์และการสัมภาษณ์เชิงลึก โครงการพัฒนาสมรรถนะครู และบุคลากรทางการศึกษาด้านวิทยาการคำนวณ

  วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 13.00 น. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่านกระบวนการ PLC ติดตามประเมินผลโครงการ โดยการสังเกตการณ์และการสัมภาษณ์เชิงลึก โครงการพัฒนาสมรรถนะครู และบุคลากรทางการศึกษาด้านวิทยาการคำนวณ ในการนี้นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และคณะผู้บริหารร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกระบวนการ PLC และต้อนรับ ผศ.ดร.นงเยาว์ ในอรุณ ดร.กัญญารัตน์ โพธิ์ดง และผศ.ดร.สุวนิตย์ รุ่งราตรี อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครูที่ผ่านการคัดเลือก ให้เข้าร่วมกิจกรรม มีดังนี้ 1....

  โครงการพัฒนาต้นแบบการส่งเสริมการทำงานวิจัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน โดยใช้หลักการดำเนินงานของ GLOBE

  วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาต้นแบบการส่งเสริมการทำงานวิจัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน โดยใช้หลักการดำเนินงานของ GLOBE จากคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ครูและนักเรียนที่สนใจมี ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ อีกทั้งสร้างความตระหนักเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ผ่านกระบวนการวิจัย โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 30 คน ภาพ : นายตุลา จำนงค์ทรัพย์ นางสาวปรียาวรรณ การกระสัง และนางสาวกีรติ แจ้งชะไว ข่าว : ครูอัญชนา ภักดีวงษ์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์...

  ร่วมโครงการโรงเรียนเครือข่ายเพื่อการพัฒนาสมรรถนะครู และบุคลากรทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

  วันอังคารที่ 19 เมษายน พ.ศ.2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นางสุกัญญา เจริญสุข รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ นางสาววทันยา อ่ำพันธ์ รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานงบประมาณ และตัวแทนครู เข้าร่วมพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยการสนับสนุน ทางวิชาการ ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และโรงเรียนเครือข่ายเพื่อการพัฒนาสมรรถนะครู และบุคลากรทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ภาพ : รองฯ สุกัญญา เจริญสุข ข่าว : รองฯ สุกัญญา เจริญสุข /...

  เกียรติบัตรเป็นผู้ร่วมการประกวดนวัตกรรมการศึกษา เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน สู่การเป็นพลเมืองโลกตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ประเภทนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้

  ขอแสดงความยินดีกับ "นางสาวนันท์นภัสร อ่อนสุวรรณ์" ตำแหน่ง ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้ร่วมการประกวดนวัตกรรมการศึกษา เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน สู่การเป็นพลเมืองโลกตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ประเภทนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

  กิจกรรมค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน

  ระหว่างวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน ณ ชวาลัน รีสอร์ท อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ดำเนินงาน โดยศูนย์ถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี กรมพัฒนา พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ นางสาวพรธิชา สะมะโน และนางสาวกนกกาญจน์ จริงสันเทียะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 โดยมีนางสาวกนกพร ประพฤติธรรม เป็นครูผู้ดูแลนักเรียนตลอดการทำกิจกรรม ภาพ : ครูกนกพร ประพฤติธรรม ข่าว : ครูกนกพร...

  กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดสาธิตเรื่องกระจกโค้งเว้า

  กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดสาธิตเรื่องกระจกโค้งเว้า ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 และ 5/2 โดยกลุ่มวิจัยฟิสิกส์ศึกษา ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีคณาจารย์ผู้สอน 1. ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร.ขวัญ อารยะธนิตกุล 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล เอมะรัตต์ 3. นางสาวภคณัฏฐ์ ศรีเจริญ 4. นายทรงพล จิรยั่งยืนยง ร่วมกับ 1. อาจารย์ ดร.ไตร อัญญโพธิ์ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2. อาจารย์ ดร.อรุณี เอี่ยมใบพฤกษ์ ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยกำหนดการจัด กิจกรรม...

  ประเมินวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ว 21

  วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 9.00 น. นายเฉลิมพล พุ่มวันเพ็ญ ผู้อำนวยการ โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" พร้อมด้วยนายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการ โรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยานุกูล” และนางสาวสุธาวัลย์ สมานหมู่ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ร่วมการตรวจประเมินวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษของ นางสาวจิตติมา ชาติสกุล ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นางชมพูนุช บุญนาค ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นางสุภัสสร ศิริขันธ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์...

  ร่วมแสดงความยินดีและเดินทางไปส่งนางสาวกันธิยา เมืองโคตร

  วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 นางสาวภิญญาพัชญ์ แหวนนาค รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำตัวแทนคณะครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ร่วมแสดงความยินดีและเดินทางไปส่งนางสาวกันธิยา เมืองโคตร ตำแหน่งครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งครู ณ โรงเรียนเมืองพาลุกากรภูมิ จังหวัดมุกดาหาร โดยได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากนางทัศนีย์ บุญมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพาลุกากรภูมิ และคณะครูโรงเรียนเมืองพาลุกากรภูมิ ภาพ : ครูฉัตรชัย สัตบุษ ข่าว : ครูฉัตรชัย สัตบุษ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูงานเพิ่มเติมคลิกที่นี่  งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  นางสาวกันธิยา เมืองโคตร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับคำสั่งย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ครูโรงเรียนเมืองพาลุกากรภูมิ จังหวัดมุกดาหาร

  วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน เวลา 9.30 น. นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร แสดงความยินดีกับ นางสาวกันธิยา เมืองโคตร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับคำสั่ง ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ครูโรงเรียนเมืองพาลุกากรภูมิ จังหวัดมุกดาหาร ภาพ : ครูอัญชนา ภักดีวงษ์ ข่าว : ครูอัญชนา ภักดีวงษ์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th

  ประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษราย 5 ปีการศึกษา ของนางสุภัสสร ศิริขันธ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล 3 ท่าน คือ นางสาววาสนา โง้วสกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นางสุกัญญา เจริญสุข รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ และนางสาววรวรรณ พุทธิพัฒน์ ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษราย 5 ปีการศึกษา ของนางสุภัสสร ศิริขันธ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ...

  Recent Posts