หน้าแรก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  ค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

  วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 นางสุกัญญา เจริญสุข รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยมีคณะครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นวิทยากร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และกระบวนการคิด ด้วยกิจกรรมที่นักเรียนได้ใช้กระบวนทางวิทยาศาสตร์ และส่งเสริมให้มีทักษะ ในศตวรรษที่ 21 ณ ห้องจันทรเกษม โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ชมรมภาพยนตร์สั้นโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ / ครูกลุ่มสาระวิทย์ฯ ข่าว : ครูตุลา จำนงค์ทรัพย์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมที่ PR...

  กิจกรรมค่าย STEM ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

  วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น. นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธาน ในพิธีเปิดกิจกรรมค่าย STEM ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.สุวิชา วันสุดล, อาจารย์ ดร.พัชริดา อินทมา, อาจารย์ ดร.ไตร อัญญโพธิ์ และนิสิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมด้วยนางสาวอุษณีย์ จันทะสุวรรณ์...

  กิจกรรมค่าย STEM ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

  วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 08.30 น. นางสาววาสนา โง้วสกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคล เป็นประธาน ในพิธีเปิดกิจกรรมค่าย STEM ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.สุวิชา วันสุดล , อาจารย์ ดร.พัชริดา อินทมา และ อาจารย์ ดร.ไตร อัญญโพธิ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้...

  “ค่ายนิติวิทยาศาสตร์” นักเรียนห้องเรียนพิเศษ (วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์) ม.4-6

  วันที่ 7-9 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 นักเรียนห้องเรียนพิเศษ (วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์) โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายนิติวิทยาศาสตร์ ตามโครงการพัฒนาผู้เรียนห้องเรียนพิเศษ (วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์) ณ โรงแรมบีช บีทูบี จังหวัดระยอง ภาพ : ครูตุลา จำนงค์ทรัพย์ ข่าว : ครูสาวิตรี เศรษฐกุลวดี / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  “ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล” นักเรียนห้องเรียนพิเศษ (วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์) ม.1-3

  วันที่ 7-9 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 นักเรียนห้องเรียนพิเศษ (วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์) โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล ตามโครงการพัฒนาผู้เรียนห้องเรียนพิเศษ (วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์) ณ โรงแรมบีช บีทูบี จังหวัดระยอง ภาพ : ครูตุลา จำนงค์ทรัพย์ ข่าว : ครูสาวิตรี เศรษฐกุลวดี / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  การแข่งขันวาดภาพดิจิทัล ในโครงการเท่อย่างไทยโดย ไฟ-ฟ้า ทีทีบี

  วันพุธที่ 14 กันยายน พ.ศ.2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบเกียรติบัตร ให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันวาดภาพดิจิทัล ในโครงการเท่อย่างไทยโดย ไฟ-ฟ้า ทีทีบี นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่เข้าร่วมแข่งขันมีดังนี้ 1. เด็กชายธวัชวิต สุนทรานนท์ 2. เด็กหญิงนีรชา แดงน้อย 3. เด็กหญิงรัตยา คงสมบูรณ์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่เข้าร่วมแข่งขันมีดังนี้ 1. นางสาวสุปรียาพงศ์ สนบัวทอง 2. นางสาวสุภาภรณ์ คุ้มพิทักษ์ 3. นางสาวอุบลวรรณ มีศิลป์ 4. นายอภิเชษฐ์ ชอบสอาด 5. นางสาวนันท์นภัส คุณโท 6. นางสาวปริยฉัตร สุขญาณกิจ 7. นายธนภัททร์ สังข์แปลงกาย 8. นางสาวมลธิดา ทิพย์ชำนาญ ภาพ...

  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 การแข่งขันออกแบบเว็บไซต์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ

  วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ.2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์มอบเกียรติบัตร และเงินรางวัลจำนวน 1,000 บาท ให้แก่นางสาวฐิติยา ชาญไชย และนางสาวมนัสวี น้อยคำ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ซึ่งรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 การแข่งขันออกแบบเว็บไซต์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาคประจําปี 2565 จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยแข่งขันเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 ผ่านทางระบบออนไลน์ ฝึกซ้อมโดย นางสาววรวรรณ...

  เสวนาถอดบทเรียนการเรียนรู้ผ่านมุมมองของครูพี่เลี้ยง

  วันพุธที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2565 นางสาวจันทร์จิรา มาใจ ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เข้าร่วมเสวนาถอดบทเรียนการเรียนรู้ผ่านมุมมองของครูพี่เลี้ยง ในกิจกรรมสัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (ครั้งที่ 3) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี จำนวน 261 คน ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ภาพ : ครูจันทร์จิรา มาใจ ข่าว : ครูจันทร์จิรา มาใจ...

  นิทรรศการกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ โรงเรียนประชาศึกษา

  วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์มอบหมายให้นางสาวนันท์นภัสร อ่อนสุวรรณ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/10 คือ ด.ญ.ปทิตตา สรศิริ และ ด.ญ.ตรีชฎา รัมพรต ร่วมจัดนิทรรศการกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติให้กับโรงเรียนประชาศึกษา ฐานที่ 8 “สถานะของเราคืออะไร” เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ ในการนี้นักเรียนโรงเรียนประชาศึกษาได้รับความรู้ ความเพลิดเพลินและความสนุกสนาน ต่อกิจกรรมที่นำไปร่วมจัด ภาพ : ครูนันท์นภัสร อ่อนสุวรรณ์ ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูข่าวเพิ่มเติมคลิกที่นี่ งานประชาสัมพันธ์...

  กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์

  วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 8.00 น. นางสาววาสนา โง้วสกุล เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่ม ถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ ณ ห้องประชุมจันทรเกษม โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัด กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ระหว่างวันที่ 8 - 18 สิงหาคม 2565 เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักเห็นความสำคัญ ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมที่จัดมีดังนี้ 1. กิจกรรมประกวดวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ 2. กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3. กิจกรรมแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทความแม่นยำ 4. กิจกรรมตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบบออนไลน์ ภาพ : ครูกีรติ แจ้งชะไว...

  Recent Posts