ม.6

  ประชุมผู้ปกครอง และรับมอบตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2567

  วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2567 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้จัดประชุมผู้ปกครอง และรับมอบตัวนักเรียน และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2567 เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองได้รับทราบข้อตกลงนโยบายของโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ สำหรับแนวปฏิบัติ และการร่วมมือระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียน ในการปกครองดูแลนักเรียนให้อยู่ในโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ภาพ : AYS Production ข่าว : รองฯ วาสนา ภาคาแพทย์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่  Drive AYS Production

  พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2566

  วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2567 นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2566 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลการเรียนดี อันดับที่ 1-10 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 พร้อมทั้งมอบรางวัลเพชร ไทย-สังคม และนักศึกษาวิชาทหารดีเด่น ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล / AYS Production ข่าว : ครูสุภัสสร...

  ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2566

  วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อให้นักเรียนเกิดความรัก ความผูกพัน และภาคภูมิใจในสถาบันการศึกษา และเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงาม จัดกิจกรรมโดยงานแนะแนวโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล / ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ / ASY Production ข่าว : ครูนุตประวีณ์ ญาณจันทร์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่ Drive , Ays...

  กิจกรรมโสนบาน เพื่อแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

  วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 งานแนะแนวร่วมกับคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2567 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้จัดกิจกรรมโสนบาน เพื่อแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล / ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ / ASY Production ข่าว : ครูนุตประวีณ์ ญาณจันทร์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่ Drive , Ays pruduction...

  ค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

  โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เพื่อส่งเสริมค่านิยมอันพึงประสงค์ ตั้งมั่นและปฏิบัติตนเป็นคนดีของสัวคม ตามแนวทางพุทธศาสนา ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ โดยมี นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้ นางสาววทันยา อ่ำพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานกล่าวเปิด และให้โอวาทแก่นักเรียน ภาพ : ชมรมภาพยนตร์สั้น / ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ ข่าว : ครูฉัตรชัย สัตบุษ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่ เพจงานงานประกันคุณภาพภายใน , Drive

  ทัศนศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 ณ สวนสนุก Dream World

  วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม พ.ศ.2567 นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้คณะครู ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำโดยนายพรณรงค์ สุภาสืบ และนายนพพศูรย์ ศรีวรมัยธนากุล นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา ณ สวนสนุก Dream World จังหวัดปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ และให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ภาพ : ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์...

  ติว TGAT/TPAT กับ TURE 5G ทรูปลูกปัญญา

  วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566 บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้เข้ามาจัดกิจกรรม Tutor 2566 โดยวิทยากร พี่ต้น สุวัจชัย ลีจ้อย, พี่นอต โสมนัส จันทรสอาด ได้จัดกิจกรรมติวในรายวิชา TGAT1.2 การคิดอย่างมีเหตุผล, TGAT 1.3 สมรรถนะการทำงาน ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เพื่อการเตรียมความพร้อมในการสอบและสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ทางโรงเรียนขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ ภาพ : งานประกันคุณภาพภายใน / ครูสุธิดา...

  ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6

  วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้มีการจัดการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) ประจำปีการศึกษา 2566 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 โดยการจัดกิจกรรมดำเนินการตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหานักเรียนอย่างเต็มความสามารถ และเพื่อให้ทางโรงเรียนได้ประสานความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระหว่างบ้านกับโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะยังประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ ภาพ : สภานักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ / AYS Production ข่าว : ครูศักดิ์ดา ซุคคาน / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่ Drive

  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดประสาท

  วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2566 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมาย ให้นางสาวภิญญาพัชญ์ แหวนนาค และนางวาสนา ภาคาแพทย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำตัวแทนคณะครู และตัวแทนนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ร่วมถวายเทียนจำนำพรรษา เพื่ออนุรักษ์และ สืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมไทย ที่ดีงาม และวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาให้มั่นคง ณ วัดประสาท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพ : ว่าที่ร้อยตรีบุญธนา จำพรต ข่าว : ครูเจริญพร ฉิมพลิกานนท์ /...

  โครงการสานฝันปันความรู้มุ่งสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำสัญจรทำการติววิชาภาษาอังกฤษ

  วันอังคารที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2566 งานแนะแนวโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ร่วมกับ สถาบัน Diamond Brain Tutor ได้จัดกิจกรรมโครงการสานฝันปันความรู้มุ่งสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำสัญจรทำการติววิชาภาษาอังกฤษ ให้กับนักเรียน ระดับชั้น ม.3 จำนวน 433 คน และ นักเรียนระดับชั้นม.6 จำนวน 358 คน ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ ข่าว : ครูมะลิวัลย์ ทองแผ่ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่...

  Recent Posts