ม.6

  โครงการติวฟรี TCAS66 แนะแนวคณะในฝัน

  วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 บริษัท เมก้า เอ็ดดูเทค จำกัด ได้เข้ามาจัดโครงการติวฟรี TCAS66 แนะแนวคณะในฝัน โดยได้จัดการติว TGAT ให้กับนักเรียนใน 3 พาร์ท คือ TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ TGAT2 การคิดอย่างมีเหตุผล TGAT3 สมรรถนะการทำงาน ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตั้งแต่ เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ภาพ : ครูนุตประวีณ์ ญาณจันทร์...

  ค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

  วันอังคารที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูข่าวเพิ่มเติมคลิกที่นี่ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดอโยธยา

  วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมาย ให้นางสาววทันยา อ่ำพันธ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ นำตัวแทนคณะครู และตัวแทนนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ร่วมถวายเทียนจำนำพรรษา เพื่ออนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมไทย ที่ดีงาม และวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาให้มั่นคง ณ วัดอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพ : ครูมนัสภรณ์ แก้วตา / ครูภูวเรศน์ น้อมถวาย ข่าว : ครูเจริญพร ฉิมพลิกานนท์ /...

  “ร่วมใจไกล่เกลี่ยประจำปี พ.ศ.2565”

  วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2565 นายเมฆินทร์ วงศ์พระลับ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและ ครอบครัวจังหวัดตราด ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ยประจำปี พ.ศ.2565” โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 - 6/8 จำนวน 170 คน เข้าร่วมฟังการบรรยายและอภิปรายให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ จัดโดยศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล / ครูมนัสภรณ์ แก้วตา ข่าว...

  ติวเข้ม แนะแนว รู้ทันเหลี่ยม TGAT

  วันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 13.00 น. งานแนะแนว โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ร่วมกับ บริษัท บีไวส์ อะคาเดมี่ จัดกิจกรรมติวเข้ม แนะแนว รู้ทันเหลี่ยม TGAT ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ โดยวิทยากรคือ อ.ป้อ ณยฏาษ์ ทิพยะอัศวภาคิน ติว TGAT English Communication part ภาพ : ครูนุตประวีณ์...

  ตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2565 นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2, 4, 5 และ 6

  วันที่ 30-31 พฤษภาคม พ.ศ.2565 งานอนามัยโรงเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ จัดการตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2565 ให้กับนักเรียนน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2, 4, 5 และ 6 ณ หอประชุม โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ ข่าว : รองฯ ภิญญาพัชญ์ แหวนนาค / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมที่เพจประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  มอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565

  วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 12.30 น. โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้รับมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองได้รับทราบข้อตกลง นโยบายของ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ สำหรับแนวปฏิบัติและการร่วมมือระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียน ในการปกครองดูแลนักเรียน ให้อยู่ในโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการตรวจคัดกรองตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัส โควิด-19 อย่างเคร่งครัด ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล / ครูภัทราภา จำแนกวุฒิ ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมที่เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

  วันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2565 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) ได้มอบหมายให้ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสนามสอบโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ จัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาพ : ครูขันติ จาบกลาง ข่าว : ครูสุภัสสร ศิริขันธ์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติม งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  ตรวจแบบ RT-PCR ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 6 ตอน ข

  วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ได้เปิดการเรียนการสอน On-Site นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ตอน ข โดยได้มีการตรวจคัดกรองตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ด้วยวิธีการตรวจแบบ RT-PCR ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 6 ตอน ข ครบ 100% ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล ข่าว : รองฯ ภิญญาพัชญ์ แหวนนาค / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์...

  ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนแบบ Hybrid

  วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร ได้ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนแบบ Hybrid โดยได้จัดการเรียนการสอน แบบ On-site นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ตอน ก พร้อมกับสอน On line นักเรียน ตอน ข ซึ่งนักเรียนที่มาเรียน On-site ทุกคนได้เข้ารับการตรวจ ATK (Antigen Test Kit) และปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันโควิด-19...

  Recent Posts