ม.2

  ประชุมผู้ปกครอง และรับมอบตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2567

  วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2567 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้จัดประชุมผู้ปกครอง และรับมอบตัวนักเรียน และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2567 เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองได้รับทราบข้อตกลงนโยบายของโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ สำหรับแนวปฏิบัติและการร่วมมือระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียน ในการปกครองดูแลนักเรียนให้อยู่ในโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล ข่าว : รองฯ วาสนา ภาคาแพทย์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่ Drive , Drive AYS Production

  โครงการอบรมวัยรุ่นสดใส ไม่ท้องก่อนวัย ทักษะชีวิตดีมีอนาคต

  วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 วันแห่งความรัก Valentine day กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ จัดโครงการอบรมวัยรุ่นสดใส ไม่ท้องก่อนวัย ทักษะชีวิตดีมีอนาคต ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ จำนวน 450 คน ประกอบด้วยกิจกรรม บรรยายความรู้เรื่องเพศศึกษา การรู้จักการปฏิเสธ การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายจิตใจเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กิจกรรมการประกวดร้องเพลง เเละการแสดง Folk song จากชมรม To be number one โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ โดยมี นายกฤษณ์ เถี่ยนมิตรภาพ รองนายกเทศมนตรี...

  ทัศนศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ณ สวนสนุก Dream World

  วันศุกร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ.2567 นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้คณะครู ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำโดยนางสาวจันทร์จิรา มาใจ นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา ณ สวนสนุก Dream World จังหวัดปทุมธานี เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ ทักษะทางเทคโนโลยี ภาษา และจินตนาการ ให้นักเรียนเป็นนักเรียนที่ "เรียนดี มีความสุข" ภาพ : คณะครู ม.2 ข่าว : ครูฉัตรชัย สัตบุษ งานประชาสัมพันธ์...

  เข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

  ระหว่างวันที่ 10-12 มกราคม 2567 นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้ นางสาวมรกต วงษ์เนตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในพิธีการอยู่ค่ายพักแรม ร่วมด้วยคณะผู้กำกับลูกเสือ เนตรนารี และผู้นำสมาชิกยุวกาชาด นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ค่ายพงษ์ลดา อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี เพื่อให้เป็นไปตามหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริมความมีวินัย รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง เพิ่มประสบการณ์ในการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ และสามารถดำรงตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ภาพ : ครูระดับสายชั้น ม.2 ข่าว :...

  ค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

  โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมได้จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ เพื่อส่งเสริมค่านิยมอันพึงประสงค์ ตั้งมั่นและปฏิบัติตนเป็นคนดีของสัวคม ตามแนวทางพุทธศาสนา ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์โดยมี นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานกล่าวเปิด และให้โอวาทแก่นักเรียน ภาพ : ครูอัครวัชร ลือสมุทร ข่าว : ครูฉัตรชัย สัตบุษ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่ เพจงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5

  วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้มีการจัดการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) ประจำปีการศึกษา 2566 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5 โดยการจัดกิจกรรมดำเนินการตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหานักเรียนอย่างเต็มความสามารถ และเพื่อให้ทางโรงเรียนได้ประสานความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระหว่างบ้านกับโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพซึ่งจะยังประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ ภาพ : สภานักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ / AYS Production ข่าว : ครูศักดิ์ดา ซุคคาน / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ Drive1 , Drive2

  ถวายเทียนพรรษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ณ วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร

  วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ตัวแทนคณะครู และนักเรียนร่วมในพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ วัดเสนาสนาราม เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีไทย ปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา รักษาศีลธรรมอันดีงาม อันจะก่อให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนต่อไป ภาพ : ครูมนัสภรณ์ แก้วตา / ครูกีรติ แจ้งชะไว ข่าว : ครูฉัตรชัย สัตบุษ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่  เพจสังคมศึกษา อยุธยานุสรณ์

  สู้มัน มั่นหน้ามั่นใจ ฝันไหนก็ไปถึง จากคลีน แอนด์ เคลียร์

  วันพุธที่ 21 มิถุนายน พ.ศ..2566 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้นางสาวภิญญาพัชญ์ แหวนนาค รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะผู้บริหาร นำคณะครู และนักเรียนระดับชั้น ม.2 เข้าร่วมกิจกรรมสู้มัน มั่นหน้ามั่นใจ ฝันไหนก็ไปถึง จากคลีน แอนด์ เคลียร์ แบรนด์ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว ซึ่งให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลผิวหน้าให้สะอาด ไม่เกิดสิว การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ ทำความสะอาดผิวหน้าให้เหมาะกับวัย ภาพ : ครูฉัตรชัย สัตบุษ ข่าว : ครูฉัตรชัย สัตบุษ / ครูวรวรรณ...

  มอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2566

  วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 8.00 น. โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ได้รับมอบตัว นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2566 เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองได้รับทราบ ข้อตกลง นโยบายของโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ สำหรับแนวปฏิบัติและการร่วมมือระหว่างผู้ปกครอง และโรงเรียนในการปกครองดูแลนักเรียนให้อยู่ในโรงเรียนอย่างมีความสุข ภาพ : ครูฉัตรชัย สัตบุษ ข่าว : งานกิจการนักเรียน งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  อบรมโครงการวัยรุ่นสดใส ไม่ท้องก่อนวัย ทักษะชีวิตดีมีอนาคต

  วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้เข้ามาจัดอบรมโครงการวัยรุ่นสดใส ไม่ท้องก่อนวัย ทักษะชีวิตดีมีอนาคต โดยมี พ.อ.อ.สุวัฒน์ สรรพโดศลกุล และ นายกฤษณ์ เถี่ยนมิตรภาพ รองนายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา มาเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ ลานเอนกประสงค์โรงเรียน ได้เปิดโอกาสให้นักเรียนกล้าคิด กล้าพูด กล้าแสดงออก มีการประกวดร้องเพลง และการแสดงโชว์ของชมรมทูบีนัมเบอร์วัน นักเรียนได้รับการพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์มีสมรรถนะในการหลีกเลี่ยง และจัดการกับพฤติกรรมเสี่ยง ภาพ : ครูจันทร์จิรา มาใจ ข่าว : ครูจันทร์จิรา มาใจ /...

  Recent Posts